Giải pháp xác định chính xác tên người bệnh

GIẢI PHÁP XÁC ĐỊNH CHÍNH XÁC NB

1. Chính sách của bệnh viện có hướng dẫn về:

 Thông tin tin cậy để nhận dạng NB (họ và tên, ngày tháng năm sinh, mã số nhập viện).

 Hướng dẫn nhận dạng những NB đặc biệt

 Hướng dẫn thời điểm quan trọng cần phải nhận dạng lại NB

 Các bước thiết yếu phải kiểm tra KÉP (doube check).

 Sử dụng Băng nhận dạng NB là yêu cầu tối thiểu

2. Có 6 giải pháp chính xác định chính xác tên người bệnh:

GIẢI PHÁP 1: Sử dụng thông tin tin cậy để nhận dạng bệnh nhân, không sử dụng số phòng hoặc số giường THẢO LUẬN: Cần chọn thông tin nào dưới đây để xác định chính xác NB: – Họ tên, – Ngày tháng năm sinh, – Giới tính – Mã số nhập viện, – Mã vạch – Ngày nhập viện – Địa chỉ

GIẢI PHÁP 2: bệnh viện có các qui định áp dụng thống nhất trong việc xác định NB trong các tình huống đặc biệt (bỏ rơi, NB hôn mê, tâm thần, sơ sinh…)

GIẢI PHÁP 3: Ghi tên NB lên ống bệnh phẩm có sự hiện diện của NB.

GIẢI PHÁP 4: Ghi các thông tin về NB rõ ràng dễ đọc – CHỮ VIẾT RÕ RÀNG, -CHUẨN HÓA TỪ VIẾT TẮT CHỈ ĐỊNH GHI ĐÚNG QUI ĐỊNH BYT Kiểm tra giám sát bảo đảm qui định được mọi người tuân thủ Qui định danh mục từ viết tắt và in danh mục từ viết tắt ở lề hoặc góc dưới các phiếu điều trị

GIẢI PHÁP 5: Không xếp người bệnh trùng họ và tên trong cùng một phòng.

GIẢI PHÁP 6: Khuyến khích áp dụng Bảng kiểm An toàn phẫu thuật của Tổ chức y tế thế giới.

Nguồn: Hội Điều dưỡng Việt Nam

GV: Ngô Thị Phương Hoài