Khung chương trình

TT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Lý thuyết Thực hành
A. Kiến thức giáo dục đại cương

46

39

7

I. Các môn chung

33

30

3

1 MACLE Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác -Lênin

5

5

0

2 TTHCM Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

0

3 ĐLCM Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 2 1 1
4 Ngoại ngữ: đạt chuẩn đầu ra TOEIC 450
TANH01 Tiếng Anh 1

3

3

0

TANH02 Tiếng Anh 2

3

3

0

TANH03 Tiếng Anh 3

3

3

0

TANH04 Tiếng Anh 4

3

3

0

TOEIC Tiếng Anh TOEIC

3

3

0

TACN Tiếng Anh chuyên ngành

3

3

0

5 TINHOC01 Tin học đại cương 1

3

2

1

6 YINHOC02 Tin học đại cương 2

3

2

1

7 GDTC Giáo dục thể chất

3

8 GDQP Giáo dục quốc phòng – an ninh

7

II. Các môn cơ sở khối ngành

13

9

4

9 XSTK Xác suất – thống kê y học

2

2

0

10 HH01 Hóa học

2

1

1

11 SHDT Sinh học và di truyền

2

1

1

12 VLLS Vật lý và Lý sinh

2

1

1

13 PPNCKH Nghiên cứu khoa học

2

1

1

14 TLĐĐ Tâm lý học – Đạo đức y học

3

3

0

B .Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

99

45

54

I. Kiến thức cơ sở ngành

26

16

10

1 GP Giải phẩu

3

2

1

2 MP Mô phôi

2

1

1

3 SLH Sinh lý học

3

2

1

4 HS Hóa sinh

2

1

1

5 VS Vi sinh vật

2

1

1

6 KST Ký sinh trùng

2

1

1

7 SLBMD Sinh lý bệnh – miễn dịch

3

2

1

8 DL Dược lý

3

2

1

9 DDTC Dinh dưỡng – Tiết chế

2

1

1

10 PLTCYT Pháp luật – tổ chức y tế

2

2

0

11 YHCTR Y học cổ truyền

2

1

1

II. Kiến thức ngành và chuyên ngành

51

25

26

1 KNGT Kỹ năng giao tiếp trong thực hành điều dưỡng

2

2

0

2 ĐD01 Điều dưỡng cơ sở I

4

2

2

3 ĐD02 Điều dưỡng cơ sở II

4

2

2

4 QLĐD Quản lý điều dưỡng

3

2

1

5 KSNK Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thức hành điều dưỡng

2

1

1

6 CSSKNL01 Chăm sóc sức khỏe người lớn có bệnh Nội khoa I

4

2

2

7 CSSKNK02 Chăm sóc sức khỏe người lớn có bệnh Nội khoa II

3

1

2

8 CSSKNgK01 Chăm sóc sức khỏe người lớn có bệnh Ngoại khoa I

4

2

2

9 CSSKNgK02 Chăm sóc sức khỏe người lớn có bệnh Ngoại khoa II

3

1

2

10 CSTC Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

2

1

1

11 CSSKCT Chăm sóc sưc khỏe người cao tuổi

2

1

1

12 CSSKGĐ Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ, gia đình

4

2

2

13 CSSKTE Chăm sóc sức khỏe trẻ em

4

2

2

14 CSSKTN Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm

2

1

1

15 CSSKTT Chăm sóc sức khỏe tâm thần

3

1

2

16 CSSKCN Chăm sóc cho người cần được phục hối chức năng

2

1

1

17 CSSKCĐ Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

3

1

2

III. Các học phần tự chọn (chọn 8/20 tín chỉ)

8

4

4

1 PMTK Sử dụng phần mềm trong thống kê y học

2

1

1

2 DTH Dịch tễ học

2

2

0

3 SKHVCN Nâng cao sức khỏe và hành vi con người

2

1

1

4 GDSKĐD Giáo dục sức khỏe trong thực hành điều dưỡng

2

1

1

5 ĐDTH Điều dưỡng thảm họa

2

1

1

6 YTQG Các chương trình y tế quốc gia

2

1

1

7 SKMT Sức khỏe môi trường

2

1

1

8 HIV Chăm sóc sức khỏe người nhiễm HIV/AIDS

2

1

1

9 STLG Xử trí lồng ghép trẻ bệnh

0

4

4

C. Thực tập & Tốt nghiệp

14

0

14

1

TTTN Thực tập tôt nghiệp

6

0

6

2

KLTN Khóa luận tốt nghiệp/học phần bổ sung

8

0

8

-Khóa luận tôt nghiệp

8

0

8

-Học phần bổ sung

8

0

8

THNKNC +Thực hành chăm sóc người bệnh Nội khoa nâng cao

4

0

4

THNgKNC +Thực hành chăm sóc người bệnh Ngoại khoa nâng cao 4 0 4