Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Y học (Research Methodology)

Nghiên cứu khoa học trong Y học đòi hỏi các phương pháp nghiên cứu chung và các phương pháp nghiên cứu đặc thù.

Dưới đây là bài viết của ThS. Nguyễn Huỳnh Ngọc về “Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Y học“, tài liệu giúp các sinh viên, học viên định hình được phương pháp nghiên cứu, từ đó xây dựng được kế hoạch nghiên cứu phù hợp, khoa học và đạt hiệu quả cao nhất.

Download tài liệu tại đây